BioAktiv CZ
Z tisku

Zemědělec č. 31/2018: Inovativní trendy v zemědělské praxi I.

30. 7. 2018, Ing. Martin Bohuněk, MBA

Společnost BioAktiv CZ s.r.o. uplatňuje již od roku 2011 inovativní trendy v zemědělské praxi. Naše produkty BioAktiv, PlantAktiv, AktiCalc a další jsou ověřeny zemědělskou praxí v ČR i po celém světě. Mezi stěžejní body naší práce patří důraz na jednoduchá řešení pro zlepšení efektivity výživy a vápnění, optimalizaci pesticidních aplikací, uplatňování zajímavých technologií pěstování a komplexní práce s živočišnou výrobou. Společnost BioAktiv CZ s.r.o. si zakládá hlavně na spokojenosti zákazníků, kterým poskytujeme maximální servis s partnerským přístupem.

Zakládání porostů

V současnosti se pomalu připravujeme na podzimní zakládání porostů, hlavně pak řepek. Kvalitně zvládnutý podzim je pro pěstování řepek zásadní. Rozhoduje hlavně o struktuře porostů a jejich odolnosti z jara. Zásadní je jak příprava, tak výběr odrůd vhodných do našich podmínek včetně důrazu na kvalitní osiva s co nejvyšší polní vzcházivostí, tak abychom dosáhli optimální struktury a mohli s porostem dále pracovat. V této fázi se práce soustředí hlavně na dva výsledky: Za prvé –  vyrovnané vzcházení porostu a vytvoření silného kořenového systému, který pomůže přezimování a na jaře se od něj porost může odrazit. Za druhé – ochránit, kvalitně vyživit a do zimy dovést porost v optimální růstové fázi pro dobré přezimování.

Efektivní výživa

Z tohoto pohledu je zásadní hlavně kvalitní a efektivní výživa. Začít musíme už u pH půdy, bez kterého je jakákoliv výživa, hlavně ta fosforem, neefektivní. Pro rychlou a snadnou optimalizaci je v průběhu zakládání porostů možné aplikovat 300-700 kg granulovaného vápence AktiCalc na ha. Díky 100% reaktivitě a výborné rozpustnosti dosáhneme při aplikaci na povrch rychlé optimalizace pH hlavně ve vrstvě 0-25 cm, kde je dobrá přijatelnost živin nejdůležitější. Vápník je důležitý i jako živina (odběr 120-180 kg/ha), pro tvorbu struktury půdy, vodní režim a působí v půdě i fytosanitárně (nádorovitosti brukvovitých, výskyt slimáků atd.). Vápenec je možné, díky granulaci a nižší prašnosti, snadno aplikovat běžnými rozmetadly i za méně vhodných povětrnostních podmínek. Což je obrovská výhoda, vápnění takto můžete zařadit přímo pod řepky.

Při optimálním pH je dalším krokem vyvážená minerální výživa s dostatkem dodaných a hlavně pro rostlinu dobře využitelných forem živin. A zásadní není jen kolik a jak, ale i kdy. První krok je tvorba solidního kořene, druhým intenzivní příjem živin. Postemergentní aplikace PlantAktivu podporuje intenzivní zakořenění a zpřístupňuje rostlinám N, P a S z minerálních a organických hnojiv, včetně posklizňových zbytků. Tím dosáhneme lepšího využití minerálních hnojiv, tedy i našich investic, a silného porostu schopného dobře přezimovat se silným kořenovým systémem vhodným pro dobrý příjem živin během intenzivního jarního přihnojování.  A to vše díky podpoře aerobních procesů v půdě, takže zároveň podporuje i rozklad posklizňových zbytků a hnoje a napomáhá lepší tvorbě humusu. Je proto vhodný i do systémů s vyšším zastoupením organických hnojiv.

Z živin je na podzim zásadní K, který je potřeba dodat ve velkém množství zásobně. Fosfor, který je potřeba dostat také do půdy zásobně, i když v daleko menším množství a zároveň mít pH půdy v optimu aby se nezvrhával do špatně rozpustných forem. A dusík, který je potřeba dodat postupně a ve velkém množství. Proto je z hlediska podzimní výživy tak zásadní mít optimální pH (AktiCalc), aktivní půdní mikroflóru (PlantAktiv) pro uvolňování živin a silný kořenový systém (PlantAktiv) pro jejich intenzivní příjem a to i z větších hloubek.

A díky omezení spadů síry z elektráren je potřeba myslet i na síru, která je v současnosti na mnoha lokalitách v nedostatku, je přitom zásadní pro metabolismus dusíku v rostlinách. Síru je do porostů ideální dodávat dle množství vodorozpustné síry v půdě. Dodání řešíme nejčastěji s předseťovým hnojením dusíkatými hnojivy se sírou. Síra je však velice pohyblivá v půdním roztoku, je proto vhodné doplňovat potřebu i listovou aplikací Aktifer Element S-800. Přídavkem 1-2l do každého vstupu dodáme potřebnou síru a zároveň využijeme solidního fungistatického efektu síry. Element S-800 je dobře přijatelný přes list i půdu.

Ochrana

Ve chvíli kdy se nám podaří porosty dobře založit a optimálně vyživit, nastává podzimní ochrana, která se řídí hlavně průběhem počasí. Velkou komplikací je i zákaz mořidel, či vyšší zastoupení řepky v osevních systémech. Ochrana je otázkou dobré signalizace, čtení podmínek vhodných pro rozvoj jednotlivých organismů, sledování zpráv atd. Paušálně však platí, že základem dobré ochrany jsou přípravky s výbornou účinností. A v tomto případě se často přehlíží fakt, že pesticidní přípravky jsou často velice háklivé na pH vody, se kterou jsou aplikovány. Při nesprávném pH vody se pesticidní přípravky mohou rozkládat i 40x rychleji a výrazně tak ztrácet na účinnosti. Stačí přitom změřit pH vody a tu podle potřeb upravit. V našem případě využíváme Akti pH (kyselina fosforečná a další látky) a finální úprava je otázkou pár desítek korun na hektar, ale pozitivní dopad tohoto vstupu se dá počítat na stovky až tisíce korun.

Regulace

Pokud se podaří vše a je zároveň dobrý průběh počasí je nutná i regulace porostů, tak aby porost prošel zimou bez újmy. Hlavním cílem je samozřejmě zabránit přechodu do dlouživého růstu, kde máme hned několik možností jak porost razantně zarazit. Ale zajímavé je se zamyslet i nad dopadem regulace na pohodu rostliny, takzvanou fytotoxicitou. Zde je možné regulaci buď částečně (při ideálním průběhu počasí), nebo kompletně nahradit Florone v dávce 0,4 l/ha. Florone v této aplikaci reguluje vegetační růst, neprojevuje se negativně na stavu porostu a zároveň snižuje celkovou cenu podzimní regulace. Velice zajímavé je Florone i v případě potřeby opakované regulace, kde je celková regulace opět levnější, s menším negativním dopadem na pohodu porostu a vyřešíme problém s omezením opakovaných aplikací některých účinných látek.

Ve zkratce lze tedy z naší nabídky pro podzim do řepek vybrat AktiCalc granulovaný vápenec pro rychlé srovnání pH v půdě na problémových pozemcích, PlantAktiv pro zpřístupnění živin, zakořenění a nastartování porostu, Akti pH pro zvýšení účinnosti pesticidních aplikací a Florone pro šetrnou a levnější regulaci porostů.

Máte dotazy? Ozvěte se mi!

Ing. Martin Bohuněk, MBA, produktový manažer