BioAktiv CZ
Studie

Posouzení technologie aplikace přípravku PlantAktiv pro rostliny zejména s ohledem na retenci vody

15. 7. 2020, Martin Maxa

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Ústav znalectví a oceňování

Odborné vyjádření č. 03/2020

Jak v krátkých (týdny) tak dlouhých (roky) časových řadách bylo pozorováno, že aplikace přípravku PlantAktiv pro rostliny vedla ke zvýšení biologické aktivity půdy (zvýšená intenzita metabolických projevů půdní bioty). Lze indikovat, že zvýšení aktivity půdních mikroorganizmů je spojeno s intenzivnějším rozkladem (mineralizací) půdní organické hmoty, což lze v souvislostech interpretovat jako zvyšování kvality půdy, respektive zlepšení její schopnosti hospodařit s vodou.

Z dat lze dovozovat, že jednorázová aplikace zvýšila vodní retenci půdy na 4 roky přibližně o 9 %. Lepších výsledků je možno dosáhnout opakovanou aplikací přípravku – při opakování po 2 letech došlo ke zvýšení vodní retence půdy o 14 %. Předpokladem dlouhodobého účinku je samozřejmě aplikace organického hnojení dle zásad správné zemědělské praxe, zejména zajištění odpovídajících vstupů organické hmoty, která slouží jako substrát pro tvorbu půdní organické hmoty.

V návaznosti na výše uvedené se lze vyjádřit, že aplikace přípravku PlantAktiv pro rostliny má prokazatelně pozitivní vliv na management vody v půdě, zejména co do její retence.

*Kompletní odborné vyjádření je k dispozici na vyžádání.