BioAktiv CZ

Zásady ochrany osobních údajů

Internetová stránka https://www.bioaktiv.cz (dále jen „Stránka“) je provozována především za účelem prezentace produktů BioAktiv CZ pro zemědělství a za účelem sdílení odborných zajímavostí a doporučení pro rostlinnou a živočišnou výrobu prostřednictvím BioAktiv Reportér.

Za tímto účelem prostřednictvím Stránky nabízíme detailní produktové informace, možnost přihlásti se k odběru newsletterů, články se zemědělskou tematikou a videa (dále jen „služby“).

To s sebou jako svou nutnou součást nese i práci s osobními údaji. Protože chceme, abyste byli co nejlépe informováni o tom, co s takto nashromážděnými osobními údaji děláme, sepsali jsme pro Vás tyto Zásady ochrany osobních údajů, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“).

V zásadách ochrany osobních údajů se dozvíte zejména:

 1. Jaké informace shromažďujeme a z jakého důvodu.
 2. Jakým způsobem tyto informace využíváme.
 3. Jaké jsou vaše práva ohledně námi využívaných soukromých informací a jakým způsobem je u nás uplatnit.

1. Informace, které o vás shromažďujeme

V souvislosti s rozesíláním odborných informací a pěstitelských doporučení pro naše zákazníky a partnery prostřednictvím Stránky shromažďujeme o subjektech následující údaje:

Jméno a příjmení, e-mailovou adresu. Stránka rovněž pracuje se soubory cookies.

Bez shromažďování těchto osobních údajů bychom vám nebyli schopni poskytnout veškeré poskytované služby.


2. Jakým způsobem informace využíváme

Osobní údaje, které shromažďujeme, využíváme především za účelem distribuce odborných informací a doporučení pro rostlinnou a živočišnou výrobu a dále za účelem marketingu.

Shromážděné údaje archivujeme po dobu nezbytně nutnou v souvislosti se smluvním vztahem a případným sporem z něj vzniklým. S ohledem na to, že soudní spor může vzniknout v době 3 let od ukončení smluvního vztahu (tedy nákupu zboží či poskytnutí služeb), archivujeme nashromážděné údaje v nezbytném rozsahu po dobu 4 let.

Osobní údaje využívané k e-mailovému marketingu budou zpracovávány po dobu fungování Stránky, kdy při jejím zrušením budou všechny zpracované osobní údaje odstraněny. K dřívějšímu výmazu shromážděných údajů může dojít na základě žádosti subjektu údajů, tak jak je uvedeno níže.

Vaše osobní údaje zpracováváme my, je však možné, že v některých případech budou Vaše osobní údaje zpracovávat i specializovaní externisté. Vybíráme vždy pečlivě jen takové zpracovatele osobních údajů, kteří nám poskytnou maximální záruky technologického a organizačního zabezpečení ochrany předávaných osobních údajů. Naše newslettery rozesíláme prostřednictvím české služby Smartemailing. Na jejich standardy v oblasti nakládání s osobními údaji se můžete podívat zde.


3. Jaká máte práva a jak jich využít

Právo na zpřístupnění informací a právo na jejich opravu

Kdykoliv v budoucnu budete chtít, můžete nás zasláním zprávy na e-mailovu adresu martinmaxa@bioaktiv.cz požádat o zaslání potvrzení, zda jsou či nejsou vaše osobní údaje zpracovávány. V případě, že vaše údaje námi budou zpracovány, můžeme vás na vaši žádost nad rámec informací poskytnutých v těchto Zásadách ochrany osobních údajů informovat i o případných třetích osobách, kterým byly nebo budou vaše osobní údaje zpřístupněny a pokud nezískáme osobní údaje od vás, máte právo na veškeré nám dostupné informace o tom, odkud jsme vaše osobní informace získali. Pokud o vás budeme zpracovávat vaše osobní údaje nepřesně, můžete nás na tuto skutečnost zasláním zprávy na e-mailovou adresu martinmaxa@bioaktiv.cz upozornit, my pak bez zbytečného odkladu nepřesné osobní údaje opravíme.

Právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů

V případě, že budeme vaše osobní údaje zpracovávat na základě námi oprávněného zájmu, máte právo proti takovému zpracování vznést námitky, a to zasláním zprávy na e-mailovou adresu martinmaxa@bioaktiv.cz. Pokud takovou námitku podáte, nebudeme moci vaše osobní údaje zpracovávat, dokud neprokážeme, jaký závažný oprávněný důvod pro zpracování máme, a že tento náš důvod převáží nad vašimi zájmy, vašimi právy a svobodami či nad výkonem nebo obhajobou právních nároků.

Pokud bychom zpracovávali vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu (např. z důvodů zasílání obchodních sdělení), můžete vznést na výše uvedenou e-mailovou adresu námitky, proti takovému zpracování, přičemž po vznesení takové námitky již nebudeme tyto údaje pro účely přímého marketingu zpracovávat.

Právo na omezení práce s osobními údaji

Máte právo, abychom omezili jakékoliv zpracování vašich osobních údajů včetně jejich vymazání:

 • Pokud nám dáte vědět, že jsou námi shromážděné osobní údaje nepřesné, a to až do ověření jejich správnosti.
 • Pokud bude zpracování vašich osobních údajů protiprávní a vy požádáte zasláním zprávy na e-mailovou adresu martinmaxa@bioaktiv.cz namísto o vymazání o omezení jejich použití.
 • Pokud vaše osobní údaje již sice nebudeme potřebovat pro zajištění našich služeb, ale vy je budete požadovat pro určení, výkon nebo obhajobu vašich právních nároků.
 • Pokud vznesete námitku proti zpracování dle odstavce výše, a to do doby, než ověříme, zda naše důvody zpracování převažují nad vašimi zájmy.

Právo být zapomenut (právo na vymazání osobních údajů)

V případě, že zjistíte, že zpracováváme vaše osobní údaje:

 • Přestože již není jejich zpracování potřebné pro účely, kvůli kterým jsme je získali.
 • Odvoláte souhlas s jejich zpracováním a zároveň nebude existovat žádný další důvod pro jejich zpracování (samozřejmě jen v případech, kde zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu).
 • Pokud vznesete námitku podle odstavce uvedeného výše a my vám nebudeme schopni prokázat oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převáží nad vašimi zájmy, vašimi právy a svobodami či nad výkonem nebo obhajobou právních nároků.
 • Neoprávněně

Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu od oznámení takovýchto skutečností zasláním zprávy na e-mailovou adresu martinmaxa@bioaktiv.cz takto zpracovávané osobní údaje vymazali. Údaje pak nemůžeme ani na vaši žádost vymazat, pokud bude jejich zpracování nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace, pro splnění některé naší právní povinnosti nebo pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, či pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

Právo na poskytování údajů ve strojově čitelné formě

Pokud nás zasláním zprávy na e-mailovou adresu martinmaxa@bioaktiv.cz požádáte, abychom vám poskytli námi zpracovávané osobní údaje, zašleme vám je ve strukturovaném běžně používaném a strojově čitelném formátu (např. některý z tabulkových formátů), pokud takto údaje zpracováváme. Pokud nás požádáte, abychom vaše osobní údaje zaslali jinému správci osobních údajů, máme povinnost tak učinit, ovšem opět jen v případě, že je takto již zpracováváme.

Právo kdykoli odvolat souhlas se zasíláním obchodních sdělení

V případě, že od nás již nebudete chtít dostávat obchodní sdělení, můžete odvolat souhlas s jejich zasíláním kdykoliv i bez udání důvodů buď kliknutím na označený odkaz, který bude součástí každého obchodního sdělení, nebo omezením ve vašem profilu vytvořeném na základě registrace na našich webových stránkách, popřípadě zasláním zprávy na e-mailovou adresu martinmaxa@bioaktiv.cz.

Právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

V případě, že podle vašeho názoru nenaplníme všechny naše právní povinnosti vzniklé v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů:

 • na adrese jejich sídla: Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00
 • na e-mailu posta@uoou.cz,

Či jakoukoliv jinou cestou, kterou bude Úřad na ochranu osobních údajů akceptovat.

Bližší informace o úřadu najdete na webových stránkách www.uoou.cz.