BioAktiv CZ
Reference

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Jihočeský kraj, 381 m n.m.
Cibule

VLIV PLANTAKTIVU PRO ROSTLINY NA VODNÍ MANAGEMENT PŮDY

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Ústav znalectví a oceňování

ZNALECKÝ ÚSTAV JMENOVANÝ MINISTREM SPRAVEDLNOSTI ČR

Odborné vyjádření připravili: Ing. Vojtěch Stehel, MBA, PhD.

doc. Ing. Josef Maroušek, Ph.D.

Ing. Tomáš Krulický

 Ředitelka ústavu: Ing. Veronika Machová, MBA

Znalecký úkol:

  • Má aplikace přípravku PlantAktiv pro rostliny prokazatelně pozitivní vliv na management vody v půdě?

Metodika:

  • Přípravek byl aplikován na 9 lokacích (dle návodu k použití). Vzorky půdy byly odebírány po 5 dnech a srovnávány se slepým vzorkem (20 m vzdálená orná půda, na které nebyl přípravek aplikován). Byly dohledány lokace s historickou aplikací přípravku.

Závěr

  • Jak v krátkých (týdny), tak dlouhých (roky) časových řadách bylo pozorováno, že aplikace přípravku PlantAktiv pro rostliny vedla ke zvýšení biologické aktivity půdy (zvýšená intenzita metabolických projevů půdní bioty). Lze indikovat, že zvýšení aktivity půdních mikroorganizmů je spojeno s intenzivnějším rozkladem (mineralizací) půdní organické hmoty, což lze v souvislostech interpretovat jako zvyšování kvality půdy, respektive zlepšení její schopnosti hospodařit s vodou.

  • Z dat lze dovozovat, že jednorázová aplikace zvýšila vodní retenci půdy na 4 roky přibližně o 9 %. Lepších výsledků je možno dosáhnout opakovanou aplikací přípravku – při opakování po 2 letech došlo ke zvýšení vodní retence půdy o 14 %. Předpokladem dlouhodobého účinku, je samozřejmě aplikace organického hnojení, dle zásad správné zemědělské praxe. Zejména zajištění odpovídajících vstupů organické hmoty, která slouží jako substrát pro tvorbu půdní organické hmoty.

  • V návaznosti na výše uvedené se lze vyjádřit, že aplikace přípravku PlantAktiv pro rostliny má prokazatelně pozitivní vliv na management vody v půdě, zejména co do její retence.

VODNÍ RETENCE PŮDY

25 DNÍ PO APLIKACI: WR (water retention) = vodní retence (%): PlantAktiv indikuje pozvolný nárůst WR v prvním měsíci po aplikaci

4 ROKY – JEDNORÁZOVÁ APLIKACE: v dlouhodobém horizontu může jednorázová aplikace přípravku zvýšit WR přibližně o 9 % (lokality Hradiště A, B, C).

4 ROKY – OPAKOVANÁ APLIKACE: opakovaná (ob rok) aplikace přípravku může WR zvýšit o více než 14 % (lokality Hradiště D, E, F).

KVALITA PŮDY

AKTIVITA PŮDY: BS (base saturation) = bazální respirace (mg CO2 kg-1 d-1): PlantAktiv indikuje zvýšení intenzity metabolických pochodů půdní bioty. Nepřímo tak lze domýšlet, že dochází k intenzivnějšímu rozkladu půdní organické hmoty.

PÓROVITOST PŮDY: AFP (air filled porosity) = vzdušná porozita (cm3 cm-3): nejlépe koreluje s BS, respektive je ve sledovaném období možno sledovat téměř nepřetržitý růst, z kterého lze usuzovat na vznik nových prostor v půdě.

Související produkty

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu