BioAktiv CZ
Firma

Zemědělec č. 40/2020: Setrvalý rozvoj jako klíč k úspěchu

29. 9. 2020, BA Tomáš Dolejš

Každá firma má svůj příběh. U společnosti BioAktiv CZ s. r. o. se píše od roku 2011, kdy se čeští zákazníci začali setkávat s produkty německé firmy BioAktiv-Pulver Produktions und Vertriebs GmbH. Na tuzemský trh je přivedl majitel společnosti BA Tomáš Dolejš díky studijnímu pobytu ve Velké Británii, kde se s produkty seznámil. Své obchodní zkušenosti neváhal propojit s Milanem Zvonařem, současným jednatelem firmy, který se v zemědělské praxi pohybuje mnoho let. Vlajkovou lodí společnosti je pomocný rostlinný přípravek PlantAktiv pro rostliny, u něhož nejnovější znalecký posudek potvrdil významný vliv na management vody v půdě, zejména její zadržení. V součinnosti s dalšími produkty firma každoročně roste, nemalý finanční zisk ale vrací do dalšího výzkumu a vzdělávání tak, aby pro zákazníky byli co největším přínosem.

Na jedné straně úspěchu stojí portfolio firmy, na druhé péče o zákazníka. Firmě BioAktiv CZ se podařilo tyto dvě hlediska plně provázat. „Snažíme se být dobrým partnerem zemědělců, produkty stavět a doporučovat tak, aby pro ně měly co největší efekt a přínos,“ říká Tomáš Dolejš. V tomto ohledu nesou velkou odpovědnost také odborní poradci, kteří se v rámci neustálého vývoje dále vzdělávají a poskytují velmi kvalitní poradenství na míru každému zákazníkovi. Pro hlubší odborná témata se opírají o znalosti spolupracovníků z výzkumných institucí a univerzit. Publikace v odborných zemědělských periodikách, internetové stránky, newslettery, polní setkávání, to jsou některé z dalších cest profesionálního uceleného konceptu, propojujícího know how společnosti BioAktiv CZ se zákazníky.

Vliv na management vody v půdě potvrzen

Společnost BioAktiv CZ si zakládá na tom, že přípravky nejen prodává, ale jejich účinnost vyhodnocuje v pokusech, ověřuje v praxi, spolupracuje s univerzitami, šlechtitelskými stanicemi a výzkumnými institucemi. Jednoduše řečeno hledá nejnovější trendy a inovativní technologie. Tomáš Dolejš v duchu této firemní filosofie představil zcela nový znalecký posudek zabývající se managementem vody v půdě, zejména s ohledem na retenci (zadržení) vody po aplikaci přípravku PlantAktiv pro rostliny.

Tento znalecký posudek vypracoval kolektiv autorů z Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích z Ústavu znalectví a oceňování v čele s Ing. Vojtěchem Stehelem, MBA, PhD., a doc. Ing. Josefem Marouškem, Ph.D. Posudek přináší nový úhel pohledu na přípravek PlantAktiv. Jeho aplikace podle posudku vedla v krátkých (týdny) i dlouhých (roky) časových řadách ke zvýšení biologické aktivity půdy (zvýšená intenzita metabolických projevů půdní bioty). Lze také indikovat, že zvýšení aktivity půdních mikroorganismů je spojeno s intenzivnějším rozkladem (mineralizací) půdní organické hmoty, což lze v souvislostech interpretovat jako zvyšování kvality půdy, respektive zlepšení její schopnosti hospodařit s vodou. Data zveřejněná autory pak dokládají, že jednorázová aplikace zvýšila vodní retenci půdy na čtyři roky přibližně o 9 %. Lepších výsledků je podle nich možno dosáhnout opakovanou aplikací přípravku – při opakování po dvou letech došlo ke zvýšení vodní retence půdy o 14 %. Předpokladem dlouhodobého účinku je samozřejmě aplikace organického hnojení podle zásad správné zemědělské praxe, zejména zajištění odpovídajících vstupů organické hmoty, která slouží jako substrát pro tvorbu půdní organické hmoty. Zadržení vody v půdě a celkově management vody v půdě jsou velmi aktuální témata, kterými se okrajově v souvislosti s přípravkem PlantAktiv firma BioAktiv CZ zabývala již dříve, ale až znalecký posudek potvrdil tuto vlastnost sofistikovaně a podložil ji konkrétními čísly.

Portfolio šité na míru zákazníkovi

Pokusy, zkušenosti z praxe, konzultace, osobní setkávání a mnohé další aktivity dělají z firmy BioAktiv společnost, která ví, co si zákazník žádá, co ho trápí s ohledem na proměnlivé počasí i legislativu a snaží se na to reagovat. V současné době odborní poradci pracují s řadou produktů, jež jsou součástí ucelené pěstební technologie.

Vlajkovou lodí společnosti BioAktiv CZ je zmiňovaný unikátní přípravek PlantAktiv, na německém trhu známý již od roku 1994. Vliv tohoto pomocného rostlinného přípravku, který se aplikuje od dvou až tří pravých listů, nebo ve fázi odnožování, celé řady zemědělských plodin, je ověřen mnoha pokusy i praxí, podporuje zakořenění, uvolňování a efektivní příjem živin i příjem vody. S tím souvisí také vyšší odolnost vůči stresovým faktorům, jakými jsou sucho či choroby. Ve výsledku tak dochází k dlouhodobému ekonomickému přínosu napříč různorodými ročník. Průměrné navýšení výnosu plodin za devět sledovaných let udává firma 7 %. Výsledky pokusů, ze kterých toto číslo vychází, lze nalézt mimo jiné na internetových stránkách firmy BioAktiv CZ. Působení přípravku je založeno na podpoře procesu mineralizace a nitrifikace: PlantAktiv zvyšuje obsah kyslíku v půdě, a tudíž množení a aktivitu aerobních bakterií a mikroorganismů. Logicky na to navazuje podpora přeměny živin na dobře přijatelné formy pro rostliny a tím zvýšená využitelnost minerálních a organických hnojiv. Ohlas na PlantAktiv je tak výrazný, že plochy jím ošetřené v praxi v posledních čtyřech letech překračují 120 000 ha ročně, připomíná Tomáš Dolejš. Zdůrazňuje také jeho jedinečnost v působení přes půdu a jednoduchost aplikace i možnost kombinace se širokou škálou tank-mix partnerů, včetně herbicidů. Jeho aktuální uplatnění je například do řepky s přípravky proti výdrolu nebo s herbicidy do pšenice. Cílen je do širokého spektra plodin, vedle řepky a obilnin, také do kukuřice, brambor, cukrovky či máku.

Vedle PlantAktivu společnost BioAktiv CZ v oblasti rostlinné výroby pěstitelům nabízí také granulovaný vápenec AktiCalc IV. generace, jedinečný výrobek získaný mletím přírodního křídového vápence s unikátní 100% reaktivitou. Umožňuje celoroční hnojení pro všechny plodiny a travní porosty bez nutnosti dalšího zapravení, nepráší, nedochází tak ke ztrátám úletem, vyzdvihl Tomáš Dolejš. V této řadě naleznou pěstitelé také granulovaný vápenec s hořčíkem a mikroelementy SuperMag. Dalším zajímavým produktem je Akti pH, určený k okyselení postřikové jíchy (pH postřikové jíchy ovlivňuje účinnost pesticidů) i snížení pěnivosti pesticidů. Novinkou je osm sofistikovaných listových hnojiv AktiFer. Tato hnojiva obsahují makro- i mikroprvky a celou řadu adjuvantů zvyšujících jejich kvalitu a efektivnost. „Viděli jsme potřebu zákazníků starat se o rostliny v průběhu vegetace vzhledem k velkým výkyvům počasí i různým legislativním omezením,“ vysvětluje výběr nových hnojiv majitel firmy. Zejména pro podzimní aplikace je například cíleně vyvinuté hnojivo AktiFer GROW, vyvážené NP hnojivo obohacené o klíčové mikroživiny bór a mangan. Vedle zajištění optimálního vývoje rostlin před zimou zlepšuje také odolnost proti mrazu a dalším stresovým podmínkám.

Naše produkty dokážou zabezpečit rostliny při mnoha různých scénářích, které mohou nastat,“ vysvětluje Tomáš Dolejš. Doporučení, jež tvoří odborní poradci, reagují aktuálně na danou situaci v daném místě. „Máme za sebou tým lidí, který nové trendy a aktuální situaci sleduje, díky tomu můžeme dávat řešení na míru jednotlivým zákazníkům,“ dodává majitel firmy. Výsledkem je prosperující firma, jejíž úspěchy jsou založeny na referencích zákazníků malých, středních i velkých podniků, ale také řadě pokusů realizovaných s pomocí výzkumných pracovišť.

Zasahují i mimo rostlinnou výrobu

V roce 2015 společnost BioAktiv spojila síly s nizozemskou firmou Topturn Special Products, která je přední poradenskou společností v chovu prasat, skotu a drůbeže, a přinesla na trh produkty BioAktiv pro zvířecí krmivo a BioAktiv Salis. Přípravky se aplikují buď přimísením do krmiva, nebo přes pitnou vodu. Působí příznivě na bakterie v trávicím traktu, výsledkem je zlepšení trávení a vyšší denní přírůstky dané lepší konverzí krmiva, ale také zlepšení zdravotního stavu zvířat, homogenity kejdy a celkové ekonomiky chovu.

Vyvinuli také produkty pro urychlení zrání kompostu, pro optimální provoz čistíren odpadních vod i produkty pro zlepšení samočistících procesů vody rybníčků a jiných vodních ploch produkty BioAktiv pro kompost, BioAktiv pro vodu a BioAktiv pro čistírny odpadních vod. BioAktiv pro kompost slouží především pro urychlení zrání kompostu a zmírnění zápachu. BioAktiv pro vodu aktivuje samočistící schopnost vody, navyšuje obsah kyslíku ve vodě a zlepšuje vodní flóru i faunu. Pro průmyslové i ekologické čistírny je určen BioAktiv pro čistírny odpadních vod, který podporuje rozklad organických látek a snižuje tvorbu škodlivých plynů.

Otevřeni novinkám

Společnost BioAktiv CZ spolupracuje s předními českými i zahraničními odborníky. „Cestujeme, navštěvujeme tuzemské i zahraniční veletrhy a díky tomu přicházíme do kontaktu s novými produkty,“ vysvětluje s nadšením majitel firmy. Ty, které se zdají zajímavé pro Českou republiku, otestují a pokud fungují a zapadají do filosofie firmy, stávají se součástí portfolia. „Musíme mít oči otevřené a hledat nejlepší řešení pro naše zákazníky,“ říká muž, který naslouchá praktickým potřebám zemědělců. Společnost BioAktiv má osmnáct zaměstnanců a šest externích spolupracovníků, kteří spoluvytvářejí profesionální prostředí pro moderní a úspěšné zemědělství.

 

 

Máte dotazy? Ozvěte se mi!

BA Tomáš Dolejš, jednatel