BioAktiv CZ
Z tisku

Účinek mimokořenové výživy a stimulace růstu v ozimé pšenici

11. 7. 2023, Ing. Martin Bohuněk, MBA

Dlouhodobé pokusy prováděné společností AGROEKO Žamberk prokazují pozitivní vliv přípravků BioAktiv CZ na nárůst výnosu, hmotnosti sušiny, nadzemní biomasy a počtu odnoží. Harmonickou výživu rostlin zajišťujeme především racionálním hnojením půdy před založením porostů nebo v případě dusíku, síry a mikroprvků v průběhu vegetace. Pokud jsou narušeny příhodné vláhové a teplotní podmínky pro příjem živin z půdy, jde o signál pro uplatnění podpůrné mimokořenové výživy rostlin odpovídajícími listovými hnojivy. V dobře zásobených půdách živinami v lokalitách s pravidelným výskytem přísušků, chladových epizod nebo s výskytem jiného abiotického stresu je vhodné již preventivně připravit porosty na budoucí poruchy v růstu a výživě použitím vhodných biostimulantů růstu.

U porostů zvláště v rizikových oblastech přísušků, chladových lokalit, v zasolených nebo zamokřených půdách je vhodné v rámci agrotechnické péče začlenit použití vhodných, pro daný účel odzkoušených biostimulantů růstu (pomocných rostlinných látek). V dlouhodobých polních pokusech v suché oblasti Přeloučska vykazuje efektivní použití biostimulantu PlantAktiv v době odnožování v dávce 1 kg/ha. Přípravek zvyšuje toleranci porostů vůči přísuškům nebo dalším nepříznivým podmínkám pro příjem vláhy a živin z půdy. Ošetření se provádí ideálně na podzim, nebo na jaře s herbicidem, preventivně před vznikem růstového stresu. Rostliny po aplikaci tohoto přípravku vykazují bohatší rozvětvení kořenového systému (produkce hmotnosti kořenové biomasy je v průměru o 15 % vyšší) a adekvátně tím posilují odnožování a produkci silných plodných odnoží. Jeho obohacení o přípravek AktiFer Grow přináší rostlinám zvýšenou odolnost proti předčasnému nouzovému dozrávání pro obsah brassinosteroidního fytohormonu EPIN. Souběžně je porost mimokořenově přihnojen účinnou dávkou bóru (a doprovodně dalších živin) posilující pevnost pletiv, v době aplikace zejména báze stébel.

Dalším vhodným stimulačním přípravkem je sofistikované suspenzní hnojivo AktiFer Grow aplikované v době odnožování v dávce 2,5 l/ha a zejména následně doplněné aplikací přípravku AktiFer Green v dávce 1,0 l/ha. Závěrečné ošetření přípravkem AktiFer Green, který obsahuje mimo jiné vyváženou směs početných aminokyselin v krátké době po aplikaci, posiluje růst nadzemní biomasy zejména prostřednictvím posílení vitality rostlin v době kvetení. Výsledkem je maximální ozrnění klasů na odnožích (obr. 1).

Vliv povrchového vápnění půdy po zasetí a aplikace biostimulantů růstu na nárůst hmotnosti sušiny nadzemní biomasy ozimé pšenice v roce 2023 (Lhota pod Přeloučí, o. Pardubice)

Vliv povrchového vápnění půdy po zasetí a aplikace biostimulantů růstu na nárůst hmotnosti sušiny nadzemní biomasy ozimé pšenice v roce 2023 (Lhota pod Přeloučí, o. Pardubice)


Struktura porostů pšenic ukazuje v letošním roce na posílení odnožování na počátku jara po podzimní aplikaci povrchového vápnění granulovaným vápencem AktiCalc IV. generace v dávce 130 kg CaO/ha. Povrch půdy po aplikaci rychle rozpustného vápence vykazoval v jarním období strukturní stav bez známek povrchového slití (půdního škraloupu). Tím docházelo snadněji z infiltraci vody ze srážek a k méně omezené výměně plynů mezi půdou a atmosférou. Zároveň opatření povrchového vápnění půdy po zasetí pšenic zvyšuje efektivitu využití následně aplikovaných dusíkatých a dusíkato-sirných hnojiv, tj. jarní regenerační a produkční dávky dusíku nebo dusíku se sírou. V závěru vegetace porosty po povrchovém vápnění vykazovaly tvorbu silných odnoží s vyrovnaným podílem velikosti klasů.

Po ošetření porostů v odnožování přípravkem PlantAktiv pro rostliny v dávce 1 kg/ha v kombinaci s přípravkem AktiFer Grow v dávce 2,5 l/ha vykazuje zpočátku jarní vegetace pozvolný účinek na porost s hlavní podporou zahuštění porostů plodnými odnožemi v době kvetení porostů. Naopak časově rozdělená aplikace přípravku AktiFer Grow v dávce 2,5 l/ha (v odnožování) a přípravku AktiFer Green v dávce 1,0 l/ha (v metání) vykazuje v závěru nižší produkci plodných stébel, ale větší klasy s vyšším podílem ozrnění. Uplatnění jednotlivých mechanismů působení přípravků na ovlivnění výnosotvorných prvků je vhodné regulovat s ohledem na vlastnosti genotypu pěstovaných odrůd.

Vliv povrchového vápnění půdy po zasetí a aplikace biostimulantů růstu na průměrný počet odnoží ozimé pšenice v roce 2023 (Lhota pod Přeloučí, o. Pardubice)


Porosty ozimé pšenice ošetření povrchovým vápněním po zasetí ve formě rychle rozpustného granulovaného vápence AktiCalc IV. generace v dávce 130 kg CaO/ha vykazovaly po odkvětu nejlepší výživný stav vápníkem, draslíkem a dusíkem pro lepší strukturu povrchu půdních agregátů a tím podpořenou přijatelnost živin z aplikovaných dusíkatých a dalších hnojiv během vegetace. Porosty po povrchovém vápnění půdy vykazují v suché oblasti potenciál o minimálně 4 % vyšší výnos zrna oproti kontrole bez ošetření. Stimulace růstu přípravkem PlantAktiv ve směsi s přípravkem AktiFer Grow aplikované v době odnožování vykazovala nejlepší výživu rostlin fosforem, ale celkově sníženou výživu dusíkem a dalšími makroprvky. Porosty vykazoval největší nárůst nadzemní biomasy, s čímž po odkvětu souviselo zředění přijatých živin do těla rostlin. To se do doby zrání může stabilizovat při dostatku živin v půdě a alespoň při minimální vlhkosti půdy. Podobně vykazoval sníženou výživu porost po aplikaci přípravku AktiFer Grow v odnožování a směsi aminokyselin v přípravku AktiFer Green v metání.

Povrchové vápnění půdy granulovaným vápencem AktiCalc IV. generace podporuje zimní vegetaci ozimých pšenic, které lépe využívají regenerační a produkční hnojení dusíkem se sírou (26. 4., Lhota pod Přeloučí, okres Pardubice)


Z příkladu dosažených výnosů zrna ve sklizni 2021 a 2022 v typické přísuškové oblasti Přeloučska vyplývá velmi dobrá odezva porostů na ošetření biostimulantem PlantAktiv v dávce 1 kg/ha v kombinaci s biostimulantem AktiFer Grow v dávce 2,5 l/ha (přípravek také s hnojivým účinkem) provedené výhradně na jaře zavčasu v první polovině odnožování. Porosty vykazovaly po ošetření zvýšení počtu ozrněných klasů na jednotce plochy a zvýšení hmotnosti tisíce zrn (HTZ) a tím celkové zvýšení dosaženého výnosu zrna o 7 – 12 % oproti neošetřené kontrole. Stimulační účinek na porost vykazovalo také povrchové vápnění půdy po zasetí granulovaným vápencem AktiCalc IV. generace, které přineslo zvýšení výnosu zrna téměř o 5 % a zejména vlivem závěrečného působení na vyšší HTZ.

Pro přísuškové oblasti se osvědčuje v porostech ozimých pšenic použití biostimulantů působících mechanismem prekurzorů sekrece vitálních cytokininů, auxinů a giberelinů (PlantAktiv) v těle rostlin společně biostimulantem s hnojivým účinkem (AktiFer Grow) oddalující stárnutí a odumírání buněk a v důsledku nástup dozrávání. Oproti neošetřenému porostu (kontrole) je kromě většího odnožení rostlin patrná bohatší architektura kořenového systému, který lépe vyživuje rostliny a je zároveň větším zdrojem organické hmoty pro půdu po sklizni (18. 6. Lhota pod Přeloučí, okres Pardubice)


Závěr a doporučení

Mimokořenové výživa je opatření, které pomáhá jednak preventivně připravit porosty na období nepříznivého průběhu počasí a zejména pak účinně napomáhat při řešení již vyvstalých poruch ve výživě rostlin. Často jsou živiny v půdě pro porosty připraveny brzkým předchozím hnojením nebo udržováním dobré zásobenosti půdy, ale dočasná blokace příjmu brání v jejich efektivnímu využití. Nepřízeň v příjmu živin z půdy je v těchto případech kromě mimokořenového hnojení účinným množstvím živin eliminována použitím vhodných podpůrných biostimulantů růstu založených na prekurzorech fytohormonů, látek účastnících se tvorby bílkovinných řetězců nebo látek poskytující dodatečný zdroj energie pro přenos asimilátů do metabolismu potřeby. Biostimulant PlantAktiv pro rostliny (1 kg/ha) samotný nebo aplikovaný ve směsi s přípravkem AktiFer Grow (2,5 l/ha) vykazuje dlouhodobě zvýšení efektivity příjmu dusíku z půdy porosty pšenic o více než 20 %.

Ukazuje se, že vhodným opatřením je také úprava povrchového vodního, vzdušného a živinného režimu půd relativně malou dávkou rychle reagujícího, prachovitého vápence, který je adjustovaný do granulované formy a umožňuje rovnoměrnou aplikaci běžnými rozmetadly. Pro tyto účely je doporučena dávka granulovaného vápence po zasetí porostů pšenic (aplikace ideálně v počátku října) při slabě kyselé půdní reakci (pH = 5,8 – 6,5) v dávce 250 – 450 kg/ha.

Vedlejším účinkem zejména samotného biostimulantu PlantAktiv pro rostliny je zvýšená tvorba podzemní biomasy pšenic, která intenzivněji obohacuje půdu o dobře přeměnitelnou organickou hmotu, a tím zintenzivňuje velmi žádoucí proces sekvestrace uhlíku v půdě. To je z agronomického pohledu pozorovatelné s odstupem času v optimalizaci struktury půdních agregátů a v důsledku lepším vodním a vzdušným režimem a snazší zpracovatelností půdy. Zvýšená produkce kořenové biomasy přináší také účinek vyšší kořenové exsudace rostlin (větší tvorbu organických kyselin vylučované kořeny), které zpřístupňují v půdě fosfor a v některých případech také vápník a draslík pro následnou plodinu.

AGROEKO Žamberk spol. s r.o.

Ing. Tomáš Javor, DiS.
Ing. Lenka Beranová, DiS.

Máte dotazy? Ozvěte se mi!

Ing. Martin Bohuněk, MBA, produktový manažer