BioAktiv CZ
Doporučení

Výživa rostlin v moderním pojetí

5. 9. 2022, Ing. Martin Bohuněk, MBA

Dnešní moderní výživa nepředstavuje pouze prostředek pro dodání živin, ale aplikuje se i v kontextu ochrany, regulace, osevního sledu, agrotechniky a organizace společnosti. To vše směřuje k jednomu cíli, kterým je pro zemědělce produkovat dostatečný objem kvalitních produktů za nejlepší cenu a být v zisku. My v BioAktivu se zaměřujeme na inovativní technologie, které zajišťují fungující půdu, vysoký příjem živin a maximalizaci výnosového potenciálu prostřednictvím efektivního využití živin.

Fungující půda

Základem úspěchu v zemědělství je fungující půda. Kvalitní péče o ni se vrací stabilním výnosem a dobrou ekonomikou. Špatná péče se pak projevuje nestabilitou a vysokými náklady na ochranu a výživu, protože je třeba čelit vyššímu tlaku plevelů a chorob, kterým nízká kvalita půdy svědčí.

“Práce s půdou a dodání organiky je základ úspěšné agrotechniky. Na našem podniku bez živočišné výroby zařazujeme hodně meziplodin a podsevů. To vše doplňujeme o vápnění moderními granuláty během zimního období. Zařazujeme také oživení mikroorganismů pomocí PlantAktivu pro rostliny. Tím obohacujeme osevní postup a pečujeme o půdu.”

Ing. Ladislav Černý, Ph.D. z Agrotechnik, spol. s r.o.
Aktivita půdy: BS (base saturation) = bazální respirace (mg CO2 kg-1 d-1): PlantAktiv indikuje zvýšení intenzity metabolických pochodů půdní bioty. Nepřímo tak lze domýšlet, že dochází k intenzivnějšímu rozkladu půdní organické hmoty (osa Y: %, osa X: týdny). Provedené polní pokusy dokázaly nárůst využití a příjmu živin o 10 % až 30 %.
V letošním roce byl při pokusu s AGROEKO Žamberk a Farmou Čermákovi po zasetí pšenice na povrch aplikován AktiCalc IV. generace, díky kterému se podařilo zvýšit hodnotu pH z 5,93 v říjnu 2021 na 6,16 v květnu 2022. To potvrzují i výsledky ve zkušební stanici v Chrastavě (ÚKZUZ), kde na základě 3 let měření a používání granulovaných vápenců BioAktiv CZ zvýšila jejich aplikace pH půdy v průměru o 0,15 bodů (u půd s pH nižším než 6).

Silný a odolný porost a efektivní využití N

Při dobré práci s půdou se otevírá cesta k opravdové efektivitě. Klíčové je kvalitní založení porostu – dobré nahnojení, zasetí porostu a vytvoření jeho ideální struktury. Zásadní je rovnováha mezi počtem rostlin a jejich silou a zároveň dostatečně silný a zdravý kořen, který je klíčem pro celou další vegetaci. Určuje, jak bude rostlina schopna přijímat vodu a živiny, jak odolá suchu, kolik dokáže vytvořit plodných odnoží, nebo jaká bude HTS.

Pro robustní základ porostu a intenzivní podporu odnožování a zakořenění doporučujeme využívat kombinaci P, B, Mn s cytokininy a aminokyselinami – AktiFer Grow. Zároveň se tím dodají mikroprvky klíčové pro metabolismus dusíku v rostlině, takže opět zvyšujete podíl pevných hnojiv, které je rostlina schopna přijmout i využít.

Pokud má porost sílu, zaměřte se na využití N a dobrý zdravotní stav! Chytře pracujte se sírou, mědí a fosforem (AktiFer SuperPhos + Cu a AktiFer S), které zvyšují využití dusíku v rostlině, dodávají fosfor a potlačují choroby v porostu. Tyto prvky startují energetický metabolismus rostlin pro maximální regenerační výkon a příjem dusíku díky dodání velkého množství fosforu a mědi, růstovému hormonu Epin a volným aminokyselinám. Antistresová aminokyselina prolin obsažená v AktiFeru Grow a AktiFeru SuperPhos + Cu výrazně zvyšuje odolnost vůči mrazu a přísušku. To se na jaře hodí v případě pozdějších jarních mrazíků, jako tomu bylo například v roce 2020. Aplikace má zároveň i solidní desinfekční účinek, takže se jedná o komplexní jarní aplikace.

Jednoduché aplikace, které přidáváme k plánovaným vstupům s pesticidy či morforegulací, jsou schopny dosáhnout razantního zefektivnění výživy i ochrany při udržení nebo zvýšení výnosu. V kontextu současných cen hnojiv a pohonných hmot je to klíčová položka zisku z hektaru. A výsledky z praxe, univerzit i pokusných stanic jasně ukazují, že lehké úpravy a modernizace ve výživě mají v praxi obrovské ekonomické dopady.

Vliv přípravků BioAktiv CZ na zvýšení výnosu obilnin v aridní oblasti Lhota pod Přeloučí. Polní pokus s AGROEKO Žamberk a Farma Čermákovi.

Udržování dostatku klíčových prvků v rostlině pro využití výnosového potenciálu a dosažení maximální efektivity

Do konce vegetace udržujte rostlinu zdravou a zásobenou živinami. Je potřeba mít vyrovnanou základní výživu (méně N, dostatek P, K, Mg a S) a dostatek mikroprvků v klíčových fázích tvorby výnosotvorných prvků. Přehnojování dusíkem na úkor ostatních prvků je kontraproduktivní. Jeho využitelnost je špatná a zároveň zvyšuje náchylnost porostu k houbovým chorobám, čímž rostou náklady na fungicidní ochranu. Navíc momentálně stojí okolo 50 Kč/kg.

U síry pozorujeme dlouhodobý problém s jejím nedostatkem ve druhé polovině vegetace, kde je její potřeba nejvyšší. Vyplatí se přidávat ji při kvetení a dozrávání do listových aplikací nebo pomocí minerálních hnojiv s pozvolně uvolnitelnou sírou. Naše granulované hnojivo Belenus s uvolnitelností síry do půdy až 70 dní po aplikaci je ideální pro její efektivní dodání. Respektování Liebigova zákona minima nám poté pomáhá využít potenciál porostu a zbytečně nepřicházet o výnos v době, kdy rostlina musí projít stresem díky suchu a vysokým teplotám. Jakýkoliv nedostatek ve výživě nás v tomto období zbytečně oslabuje, přitom ale investice do doplnění živin ve druhé polovině vegetace vyjdou na pouhé stokoruny, zatímco potenciální ztráty na výnosech jdou do tisíců.

Aplikace pozvolně uvolnitelné síry v Belenusu – to dokazuje nárůst obsahu síry ve vodě rozpustné formě (Svod.) až 50 dní po aplikaci.

Moderní výživa je cesta k úspěchu

Moderní výživa vychází z poctivé práce s půdou za využití metod precizního zemědělství, všech dostupných dat, nejmodernějších poznatků o fyziologii rostlin a znalosti místních podmínek.

“Hnojiva, která používáme, musíme používat efektivně. Tady musíme jít dopředu, být o krok napřed a precizní zemědělství i produkty BioAktiv CZ nám to umožňují.”

Ing. Zdeněk Job, vedoucí rostlinné výroby AGRA Řisuty s.r.o.

Máte dotazy? Ozvěte se mi!

Ing. Martin Bohuněk, MBA, produktový manažer

Vybíráme pro vás

PlantAktiv

Jednička na trhu se stimulátory růstu

AktiFer SuperPhos + Cu

Sofistikované PK + Cu tekuté listové hnojivo s prolinem

AktiFer Grow

Chytré suspenzní listové hnojivo pro rané fáze růstu

AktiFer S

tekuté listové hnojivo pro rychlé dodání síry
Doporučujeme Sekce Reportéra