BioAktiv CZ
Doporučení

Výživa rostlin v moderním pojetí

5. 9. 2022, Ing. Martin Bohuněk, MBA

Dnešní moderní výživa nepředstavuje pouze prostředek pro dodání živin, ale aplikuje se i v kontextu ochrany, regulace, osevního sledu, agrotechniky a organizace společnosti. To vše směřuje k jednomu cíli, kterým je pro zemědělce produkovat dostatečný objem kvalitních produktů za nejlepší cenu a být v zisku. My v BioAktivu se zaměřujeme na inovativní technologie, které zajišťují fungující půdu, vysoký příjem živin a maximalizaci výnosového potenciálu prostřednictvím efektivního využití živin.

Fungující půda

Základem úspěchu v zemědělství je fungující půda. Kvalitní péče o ni se vrací stabilním výnosem a dobrou ekonomikou. Špatná péče se pak projevuje nestabilitou a vysokými náklady na ochranu a výživu, protože je třeba čelit vyššímu tlaku plevelů a chorob, kterým nízká kvalita půdy svědčí.

“Práce s půdou a dodání organiky je základ úspěšné agrotechniky. Na našem podniku bez živočišné výroby zařazujeme hodně meziplodin a podsevů. To vše doplňujeme o vápnění moderními granuláty během zimního období. Zařazujeme také oživení mikroorganismů pomocí PlantAktivu pro rostliny. Tím obohacujeme osevní postup a pečujeme o půdu.”

Ing. Ladislav Černý, Ph.D. z Agrotechnik, spol. s r.o.
Aktivita půdy: BS (base saturation) = bazální respirace (mg CO2 kg-1 d-1): PlantAktiv indikuje zvýšení intenzity metabolických pochodů půdní bioty. Nepřímo tak lze domýšlet, že dochází k intenzivnějšímu rozkladu půdní organické hmoty (osa Y: %, osa X: týdny). Provedené polní pokusy dokázaly nárůst využití a příjmu živin o 10 % až 30 %.
V letošním roce byl při pokusu s AGROEKO Žamberk a Farmou Čermákovi po zasetí pšenice na povrch aplikován AktiCalc IV. generace, díky kterému se podařilo zvýšit hodnotu pH z 5,93 v říjnu 2021 na 6,16 v květnu 2022. To potvrzují i výsledky ve zkušební stanici v Chrastavě (ÚKZUZ), kde na základě 3 let měření a používání granulovaných vápenců BioAktiv CZ zvýšila jejich aplikace pH půdy v průměru o 0,15 bodů (u půd s pH nižším než 6).

Silný a odolný porost a efektivní využití N

Při dobré práci s půdou se otevírá cesta k opravdové efektivitě. Klíčové je kvalitní založení porostu – dobré nahnojení, zasetí porostu a vytvoření jeho ideální struktury. Zásadní je rovnováha mezi počtem rostlin a jejich silou a zároveň dostatečně silný a zdravý kořen, který je klíčem pro celou další vegetaci. Určuje, jak bude rostlina schopna přijímat vodu a živiny, jak odolá suchu, kolik dokáže vytvořit plodných odnoží, nebo jaká bude HTS.

Pro robustní základ porostu a intenzivní podporu odnožování a zakořenění doporučujeme využívat kombinaci P, B, Mn s cytokininy a aminokyselinami – AktiFer Grow. Zároveň se tím dodají mikroprvky klíčové pro metabolismus dusíku v rostlině, takže opět zvyšujete podíl pevných hnojiv, které je rostlina schopna přijmout i využít.

Pokud má porost sílu, zaměřte se na využití N a dobrý zdravotní stav! Chytře pracujte se sírou, mědí a fosforem (AktiFer SuperPhos + Cu a AktiFer S), které zvyšují využití dusíku v rostlině, dodávají fosfor a potlačují choroby v porostu. Tyto prvky startují energetický metabolismus rostlin pro maximální regenerační výkon a příjem dusíku díky dodání velkého množství fosforu a mědi, růstovému hormonu Epin a volným aminokyselinám. Antistresová aminokyselina prolin obsažená v AktiFeru Grow a AktiFeru SuperPhos + Cu výrazně zvyšuje odolnost vůči mrazu a přísušku. To se na jaře hodí v případě pozdějších jarních mrazíků, jako tomu bylo například v roce 2020. Aplikace má zároveň i solidní desinfekční účinek, takže se jedná o komplexní jarní aplikace.

Jednoduché aplikace, které přidáváme k plánovaným vstupům s pesticidy či morforegulací, jsou schopny dosáhnout razantního zefektivnění výživy i ochrany při udržení nebo zvýšení výnosu. V kontextu současných cen hnojiv a pohonných hmot je to klíčová položka zisku z hektaru. A výsledky z praxe, univerzit i pokusných stanic jasně ukazují, že lehké úpravy a modernizace ve výživě mají v praxi obrovské ekonomické dopady.

Vliv přípravků BioAktiv CZ na zvýšení výnosu obilnin v aridní oblasti Lhota pod Přeloučí. Polní pokus s AGROEKO Žamberk a Farma Čermákovi.

Udržování dostatku klíčových prvků v rostlině pro využití výnosového potenciálu a dosažení maximální efektivity

Do konce vegetace udržujte rostlinu zdravou a zásobenou živinami. Je potřeba mít vyrovnanou základní výživu (méně N, dostatek P, K, Mg a S) a dostatek mikroprvků v klíčových fázích tvorby výnosotvorných prvků. Přehnojování dusíkem na úkor ostatních prvků je kontraproduktivní. Jeho využitelnost je špatná a zároveň zvyšuje náchylnost porostu k houbovým chorobám, čímž rostou náklady na fungicidní ochranu. Navíc momentálně stojí okolo 50 Kč/kg.

U síry pozorujeme dlouhodobý problém s jejím nedostatkem ve druhé polovině vegetace, kde je její potřeba nejvyšší. Vyplatí se přidávat ji při kvetení a dozrávání do listových aplikací nebo pomocí minerálních hnojiv s pozvolně uvolnitelnou sírou. Naše granulované hnojivo Belenus s uvolnitelností síry do půdy až 70 dní po aplikaci je ideální pro její efektivní dodání. Respektování Liebigova zákona minima nám poté pomáhá využít potenciál porostu a zbytečně nepřicházet o výnos v době, kdy rostlina musí projít stresem díky suchu a vysokým teplotám. Jakýkoliv nedostatek ve výživě nás v tomto období zbytečně oslabuje, přitom ale investice do doplnění živin ve druhé polovině vegetace vyjdou na pouhé stokoruny, zatímco potenciální ztráty na výnosech jdou do tisíců.

Aplikace pozvolně uvolnitelné síry v Belenusu – to dokazuje nárůst obsahu síry ve vodě rozpustné formě (Svod.) až 50 dní po aplikaci.

Moderní výživa je cesta k úspěchu

Moderní výživa vychází z poctivé práce s půdou za využití metod precizního zemědělství, všech dostupných dat, nejmodernějších poznatků o fyziologii rostlin a znalosti místních podmínek.

“Hnojiva, která používáme, musíme používat efektivně. Tady musíme jít dopředu, být o krok napřed a precizní zemědělství i produkty BioAktiv CZ nám to umožňují.”

Ing. Zdeněk Job, vedoucí rostlinné výroby AGRA Řisuty s.r.o.

Máte dotazy? Ozvěte se mi!

Ing. Martin Bohuněk, MBA, produktový manažer