BioAktiv CZ
Z tisku

Selská revue č. 5/2020: Vliv pH na funkci půdy – živí nás kolabující tlouštík nebo zdravý atlet?

21. 9. 2020, Ing. Martin Bohuněk, MBA

Optimální pH je v půdě, stejně jako u člověka, jedním z hlavních faktorů, které určují její
zdraví a vitalitu! Příklad může být člověk s cukrovkou. Při zvýšení obsahu cukru v krvi se
sníží pH v těle, což naruší ostatní chemické procesy a z toho vychází další negativní
následky: žízeň, odvodnění, nevolnost a při větším posunu pH přestanou fungovat i další
procesy v těle a člověk upadne do kómatu, tělo nefunguje.

Co způsobuje nesprávné pH v půdě?

Stejně to funguje i v půdě, kterou musíme chápat jako živý organismus – organominerální
agregáty představují jen tělo, uvnitř ale žije ohromné množství mikroorganismů a probíhá
velké množství chemických procesů, které určují, jak půda funguje, stejně jako v těle
člověka. Stejně jako u člověka, jedním z hlavních faktorů je pH (naprosto klíčové pro průběh
chemických reakcí). Optimální pH zajistí půdu ve formě, plnící na 100 % svojí funkci, s
dobrou strukturou a dlouhodobě prosperující.

Snižující se pH naopak její zdravotní stav zhoršuje – převažují jiné chemické reakce, méně
se uvolňují živiny jako dusík, fosfor, síra, a naopak se více uvolňují těžké kovy, pro rostliny i
lidi vysoce toxické prvky. Na půdě se projevují první příznaky – snížení výnosu, potřeba
většího množství minerálních hnojiv i pesticidů, abychom rostliny ochránili proti
nepřátelskému prostředí, ve které se půda pro rostlinu mění a zároveň proti běžným
patogenům, protože je rostlina přirozeně oslabená jako důsledek špatného stavu půdy.
Při větším posunu dochází k výraznému omezení příjmu živin, zvýšení mobility toxických
látek, omezuje se základní aktivita mikroorganismů v půdě, omezuje se rozklad organické
hmoty, tvorba humusu a zvyšuje se množství patogenů v půdě. Za takových podmínek
požadujeme optimální výkon od půdy i rostlin. V podstatě chceme po člověku se zápalem
plic, hyperglykémií a vleklou virózou, aby uběhl maraton, a ještě v dobrém čase. V takovém
případě musíme dodávat maximum možné výživy, léků a hodně doufat, že nepřijde žádný
neočekávaný negativní podnět: sucho, patogeny, vysoké teploty a mnoho dalších
přirozených jevů prostředí.

Naopak, když u půdy (i člověka) pečujeme o správné pH, probíhají v ní chemické reakce z
našeho pohledu pozitivní, běží vše, jak má. Využije se maximum živin, půda je schopna tvořit
humus z organických látek a dlouhodobě si udržet vitalitu a odolnost. Otázka zní, chceme,
aby naše podnikání záviselo na kolabujícím tlouštíkovi na přístrojích nebo fyzicky zdravém a
mentálně odolném jedinci? My vsázíme na zdraví a sílu. A to nemluvím o udržitelnosti
takového přístupu, jak chceme půdu předat našim nástupcům a dalším generacím, jak
chceme, aby se na nás vzpomínalo?

Ano, vápnění sice stojí nemalé prostředky, ale v porovnání s tím, co musíme investovat pro
umělé udržování výnosu v případě, že pH není v optimu, je to stále zanedbatelné. Pokud
budeme počítat standardní až vyšší dávky, bavíme se o každoroční investici 500-1500
Kč/ha, to jsou náklady srovnatelné s jednou aplikací fungicidu, přínosem 2-3 q ve výnosu u
obilí a zanedbatelné proti pozitivnímu dopadu na louky a pastviny. Vápnění je jednoznačně
rentabilní z krátkodobého pohledu a nepostradatelné z pohledu dlouhodobého. Proto musí
být (na půdách, které to vyžadují) systematickou součástí hospodaření, nejen jednorázovou
náplastí na svědomí.

Co pH ovlivňuje?

Zaprvé je to půda samotná, obecně jsou k acidifikaci náchylnější půdy promyvnější se slabým sorpčním komplexem. Jak jste na tom u vás, si můžete prohlédnout na webu Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy. Zadruhé je to naše práce s půdou. Nejvíce pH ovlivňujeme zpracováním půdy, využíváním minerálních hnojiv s převahou amonného (DASA, kejda, digestát) nebo amidického dusíku (močovina, DAM, SAM). Nejsnazším způsobem, jak pH zvýšit, je vápnění, zásobní hnojení fosforem, draslíkem a pěstování meziplodin. U většiny hospodářských plodin se výnos snižuje v průměru o 30-60 % při pH nižším než 5 a nejvyššího výnosu dosáhneme při pH 6,5-7,5.

Čím vápnit?

Ideálně vápencem. Důležitá je zejména využitelnost a kvalita vápence: velikost částic do
0,15 mm (kompletně reaguje do tří let), vysoká reaktivita (98-100 %), vysoký obsah CaCO3 a
minimální ztráty (snadná aplikovatelnost). AktiCalc IV. generace splňuje tyto parametry
bezezbytku. Zároveň neobsahuje příměsi lepidel ani slinovadla, proto se velmi dobře
rozpouští, je vhodný i pro ekologické zemědělství (certifikát KEZ) a mimo ornou půdu je také
vhodný i pro louky a pastviny.

Vápnění můžeme doplnit o systémové věci: zvýšení sorpční schopnosti půdy aplikací
organických hnojiv a pěstování na vápník náročných meziplodin pro jeho stabilizaci v půdním
profilu. Jak naznačují vědecké studie, okyselování zpomaluje i omezené zpracování půdy.
Pro konkrétní doporučení neváhejte kontaktovat naše odborné poradce ve vašem regionu.
Svého poradce i více informací naleznete zde.

Máte dotazy? Ozvěte se mi!

Ing. Martin Bohuněk, MBA, produktový manažer