BioAktiv CZ
Z tisku

Zemědělec č. 10/2020: Rychlá úprava kyselosti půdy

2. 3. 2020, Ing. Martin Bohuněk, MBA

Zemědělské půdy v ČR jsou z hlediska pH velice problematické. Nízké pH půd se na produkčních plochách projevuje čím dál výrazněji ve snížení výnosů i menší využitelnosti minerálních hnojiv, což je umocněno i extrémnějším průběhem počasí v posledních letech. Následky můžeme pozorovat v kolísavých výnosech hospodářských plodin či silném nedostatku krmení pro hospodářská zvířata. Problém je ale naštěstí možné i snadno řešit, pokud chceme.

Proč vápnit?

Nejdříve si musíme uvědomit, co vše naše pozemky okyseluje. Zaprvé je to půda samotná, obecně jsou k acidifikaci náchylnější půdy promyvnější a lehčí se slabým sorpčním komplexem. Oblasti s větším množstvím srážek tuto náchylnost ještě zvyšují. Jak jste na tom u vás? To si můžete prohlédnout na na webu Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Zde se dozvíme, jak rizikové jsou vaše půdy, a konkrétní hodnoty pH pak získáme v LPIS v kartě AZZP.

Zadruhé je to naše práce s půdou. Nejvíce půdy okyselujeme zpracováním půdy a následným zvýšením rozkladu organické hmoty a využíváním minerálních hnojiv s převahou amonného (síran amonný, DASA, kejda, digestáty) nebo amidického dusíku (močovina, DAM, SAM).

Když víme, co vše a jak moc půdu okyseluje, máme hrubou představu, jaké úsilí musíme věnovat nápravě i omezení těchto negativních dopadů. Nejsnazším způsobem je vápnění, zásobní hnojení fosforem, draslíkem a pěstování meziplodin. Vápněním zvýšíme přijatelnost živin, výnos a snížíme náchylnost rostlin ke stresům. Zvýšení obsahu vápníku v půdě je totiž zásadní pro správný růst a vývoj rostliny a pro dobrý zdravotní stav půdy. Ovlivňuje dostupnost dalších živin pro rostliny, zlepšuje půdní strukturu, fyzikální vlastnosti půdy, zakořenění rostlin a biologickou aktivitu půdy. Díky tomu je reakce na vápnění u většiny plodin výnosově výrazná. U vojtěšek a jetele se snižuje výnos při pH pod 6 o 50 %, u většiny hospodářských plodin jako kukuřice a pšenice se výnos snižuje v průměru o 30-60 % při pH nižším než 5, u jarního ječmene je to až 80 %. Vápnění můžeme také doplnit o systémové věci: zvýšení sorpční schopnosti půdy aplikací organických hnojiv a pěstování na vápník náročných meziplodin pro jeho stabilizaci v půdním profilu. Jak naznačují vědecké studie, okyselování zpomaluje i omezené zpracování půdy.

Vápnění je základ výživy

Z hlediska výživy je úprava pH a dodání vápníku základ. Teprve poté je možné investovat do dusíkatých a NPK hnojiv tak, aby tyto investice měly žádaný efekt. Při pravidelném používání granulovaného vápence AktiCalc IV. generace se 100% reaktivitou a 98% obsahem CaCO3 dokážete docílit nejen udržení, ale také zvýšení pH půdy na požadovanou úroveň, a to i v horní části půdního profilu, který je zásadní pro příjem živin rostlinami. Zefektivňuje se tak využití dusíkatých a NPK hnojiv, do kterých jdou z hlediska výživy nejvyšší investice. Zároveň je dosaženo ideálního prostředí pro růst hospodářských plodin. Nejvyššího výnosu dosahují při pH 6,5-7,5. Tak lze dosáhnout lepší rentability a vyšších výnosů. Doporučené dávkování je od 200 do 1000 kg/ha a aplikace je možná pomocí většiny rozmetadel minerálních hnojiv jak před setím, tak i do vzešlých porostů. Proto je AktiCalc ideální i pro louky a pastviny. Granuláty zároveň mohou dobře působit při lokální aplikaci, například pod patu s hnojivy s vodorozpustným fosforem na půdách s pH pod 5,8.

Jak zvýšit výnos krmiv?

Louky a pastviny zaujímají v ČR téměř 25 % zemědělské půdy a jejich kvalitu z velké části určuje intenzita hospodaření, tedy i poptávka po krmení. Bohužel kvůli nižšímu tlaku na produkci z TTP a snížené péči o ně v minulých letech jsou travní porosty náchylnější na výkyvy počasí. To se projevilo v loňském suchém roce, kdy vzhledem k malým výnosům a stabilní poptávce u nás i v sousedních státech byl nedostatek krmení a výrazně rostla jeho cena. Přitom stejně jako u jiných hospodářských plodin je jedním ze snadných kroků ke stabilizaci výnosu travních porostů nebo vojtěšek korekce pH. Jak už bylo zmíněno, například vojtěšky a jetel snižuje výnos při pH pod pH 5 až o 90%.

Nízké pH je u luk častějším problémem než u orné půdy, proto je vápnění ideálním prvním krokem při optimalizaci výnosu. Zásadní vliv má pH půdy i na kvalitu píce. Kvalitní druhy píce mají celkem striktní nároky na pH a zároveň pro půdu a udržení humusu je zásadní udržení pH nad 5. Kromě toho, optimální obsah pH v základním krmivu je předpokladem pro redukci metabolických onemocnění vycházejících z nedostatku vápníku, jako je například mléčná horečka.

Zásadní výhoda vápence AktiCalc IV. generace při aplikaci na louky a pastviny je možnost aplikace vlastním rozmetadlem, rychlé zvýšení pH, a tedy i zvýšení výnosu již v aktuální sezoně, a možnost aplikace na povrch bez zapravení. Zároveň na velkých souvislých plochách, často se silně heterogenními půdními poměry, je vhodnou strategií vápnění specifické pro dílčí plochy, což je s granuláty možné.

Čím vápnit?

Důležitá je úprava vápence před aplikací na pole a klíčová je zejména jemnost mletí. Optimální je mletí na velikost částic do 0,15 mm, protože takto mletý vápenec v půdě kompletně reaguje do tří let. Výhodou kvalitních granulátů je vysoký obsah vápníku, vysoká reaktivita a rychlost účinku s optimalizací pH již několik měsíců po aplikaci. Stačí tedy výrazně nižší dávky, které je možné v optimálním termínu aplikovat běžnými rozmetadly s nižší náchylností na povětrnostní podmínky a úlet v porovnání s běžně využívaným vápencem. Granulace nám poskytuje i výhodu v přesnosti aplikace, kterou jinak dosáhneme jen s pomocí specializované techniky. Inovativní vápenec AktiCalc IV. Generation s 98 % granulovaného křídového vápence se 100% reaktivitou splňuje tyto parametry bezezbytku. Zároveň neobsahuje příměsi lepidel ani slinovadla, proto se velmi dobře rozpouští a je vhodný i pro ekologické zemědělství (certifikát KEZ) a mimo ornou půdu je velice vhodný i pro louky a pastviny. Díky reaktivnosti, snadné aplikaci, rychlosti účinku je AktiCalc IV. Generation optimální variantou, jak rychle a snadno upravit půdní podmínky, a tím zvýšit výnos a kvalitu produkce.

Pro konkrétní doporučení neváhejte kontaktovat naše odborné poradce ve vašem regionu. Svého odborného poradce naleznete v kontaktech.

 

 

Máte dotazy? Ozvěte se mi!

Ing. Martin Bohuněk, MBA, produktový manažer