BioAktiv CZ
Studie

Podpůrné rostlinné přípravky a listová výživa v jarním ječmeni a kukuřici seté 2019

20. 6. 2019, Martin Maxa

Ve spolupráci s ADW AGRO, a.s.

Zaměření pokusu

Cílem pokusu bylo ověření účinnosti podpůrného rostlinného přípravku PlantAktiv a listových hnojiv Aktifer MICRO společně s Aktifer S v jarním ječmeni a kukuřici seté. Dále prezentace účinností a vlastností přípravků na 3. polním dni zákazníkům společnosti ADW AGRO, a.s., který proběhl 20. 6. 2019.

Lokalita

Pokusná lokalita: Třebíčsko, kraj Vysočina
Pokusné místo: Lesonice
Půdní blok: čtverec 660-1160, zkrácený kód: 0305/3
Okres: Třebíč
Země: Česká republika
Výrobní oblast: B1
Sklon svahu: 1,25°
Expozice: rovina 27 %, JZ 23 %, 23%
Nadmořská výška: 518 m
Způsob založení parcel: podélný
Typ kontrol: kontroly zahrnuté do bloků
Počet variant celkem: 3 z toho neošetřených kontrol 1
Plochy parcel ječmen/kukuřice celkem: 10/50 m2
Šířka parcely: 2/5 m
Délka parcely: 5/10 m
Počet opakování ječmen/kukuřice: 3/3

Meteorologické podmínky a jejich vliv na průběh pokusu

Za posledních několik let, lze charakterizovat většinu hospodářských ročníků jako teplotně nad a srážkově pod průměrné. Nejinak tomu bylo i ve sklizňovém roce 2019, kdy přetrvával teplý a srážkově deficitní průběh počasí. Prakticky celý vegetační rok, od srpna 2018 do července 2019 byl (s výjimkou měsíce května) teplotně nad dlouhodobým průměrem, celkově o + 2,7°C. Srážkově byly nadprůměrné pouze měsíce září a květen, okolo průměru byly naměřeny srážkové úhrny v měsících prosinec, leden a březen. Ostatní měsíce byly srážkově podprůměrné, především duben 2019, kdy srážky 9 mm za celý měsíc spadly až poslední dva dubnové dny.

Jarní ječmen byl zaset poměrně brzy a vzcházel díky vláhovým podmínkám v březnu bez komplikací. Nadcházející suché období v dubnu porost poznamenalo, růst ječmene se zpomalil a odnože začaly zasychat. V květnu nastalo ochlazení a srážkové úhrny výrazně pomohly jarnímu ječmeni překonat stres z dubnového sucha. Nicméně do konce vegetační doby již nebyl porost v perfektní kondici a celkově horší fyziologický stav porostu se odrazil především na nižších výnosech.

U kukuřice byla situace následující. Setí do suché půdy koncem dubna a květnové ochlazení zapříčinilo velmi pomalé vzcházení. Porost kukuřice byl plně vzešlý až cca 3 týdny po zasetí. Jarní přízemní mrazíky v první květnové dekádě tak nevzešlé rostliny nepoškodily. Nicméně zpoždění ve vzejití zůstávalo viditelné po celý zbytek vegetace a výškově porosty kukuřic nedosahovaly vyšších hodnot. Kvalitativní parametry byly naopak příznivé, vlivem průběhu vegetace v červenci a srpnu 2019.

Hodnocení pokusu

Jarní sezóna začala v roce 2019 dříve. Koncem února bylo možné začít s přípravou polí a začátkem března s osíváním prvních jarních plodin – máku, jarních ječmenů apod. Teplý a suchý duben poznamenal většinu plodin. Srážky a ochlazení v průběhu května lze hodnotit pozitivně, a počasí v květnu výrazně pomohlo ke konečným průměrným výnosům – prakticky ve všech plodinách pěstovaných v naší pokusné lokalitě. Při výnosovém vyhodnocení jarního ječmene bylo na kontrolní variantě sklizeno 4,61 t/ha, v ošetřené variantě přípravkem PlantAktiv 4,87 t/ha a variantě ošetření přípravky Aktifer S + Aktifer MICRO 4,96 t/ha. Výnosové navýšení proti neošetřené kontrole dosáhlo 5 % a 7 %. U posklizňových rozborů měly ošetřené varianty přípravky firmy BioAktiv vyšší objemovou hmotnost, a vyšší podíl předního zrna nad sítem. Zároveň ale byl zjištěn i vyšší podíl dusíkatých látek, díky kterým se odrůda Malz zařadila do krmné kategorie ječmenů.

Pokus v silážní kukuřici byl proveden bez sklizně. V průběhu sezóny byly hodnoceny pouze konečné výšky rostlin a celkový stav jednotlivých variant. Výškově nedosahovaly rostliny kukuřice více než 2,3 m. V ošetřených variantách došlo k vyššímu nárůstu rostlin o 6 % až 7,5 %, ve srovnání s neošetřenou kontrolní variantou.

*Kompletní studie je k dispozici na vyžádání.