BioAktiv CZ
Z tisku

Selská revue č. 4/2019: Rychlá úprava pH na orné půdě i TTP

31. 5. 2019, Ing. Martin Bohuněk, MBA

Zemědělské půdy v ČR jsou z hlediska pH velice problematické. Nízké pH půd se na produkčních plochách projevuje čím dál výrazněji ve snížení výnosů i menší využitelnosti minerálních hnojiv, což je umocněno i extrémnějším průběhem počasí v posledních letech. Následky můžeme pozorovat v kolísavých výnosech hospodářských plodin či silném nedostatku krmení pro hospodářská zvířata. Problém je ale naštěstí možné i snadno řešit, pokud chceme. 

Proč vápnit?

Vápněním hlavně zvýšíme přijatelnost živin, výnos a snížíme náchylnost rostlin ke stresům. Zvýšení obsahu vápníku v půdě je totiž zásadní pro správný růst a vývoj rostliny a pro dobrý zdravotní stav půdy. Ovlivňuje dostupnost dalších živin pro rostliny, zlepšuje půdní strukturu, fyzikální vlastnosti půdy, zakořenění rostlin a biologickou aktivitu půdy. Podporuje tvorbu humusu a biologickou fixaci dusíku hlízkovými bakteriemi. Zároveň je vápnění nepostradatelnou součástí péče o rostliny, protože způsobuje snížení přijatelnosti toxických prvků rostlinou (kadmia, hliníku a dalších).

Vápnění je základ výživy

Z hlediska výživy je úprava pH a vápenaté hnojení základ. Teprve poté je možné investovat do dusíkatých a NPK hnojiv tak, aby tyto investice měly žádaný efekt. Při pravidelném používání granulovaného vápence AktiCalc IV. Generation se 100% reaktivitou a  98% obsahem CaCO3 dokážete docílit nejen udržení, ale také zvýšení pH půdy na požadovanou úroveň, a to i v horní části půdního profilu, který je zásadní pro příjem živin rostlinami. Zefektivňuje se tak využití dusíkatých a NPK hnojiv, do kterých jdou z hlediska výživy nejvyšší investice. Zároveň je dosaženo ideálního prostředí pro růst hospodářských plodin. Tak lze dosáhnout lepší rentability a vyšších výnosů. Doporučené dávkování je od 200 do 1000 kg/ha a aplikace je možná pomocí většiny rozmetadel minerálních hnojiv, jak před setím, tak i do vzešlých porostů. Proto je Polcalc ideální i pro louky a pastviny

Jak zvýšit výnos krmiv z TTP? 

Louky a pastviny zaujímají v ČR téměř 25 % zemědělské půdy a jejich kvalitu z velké části určuje intenzita hospodaření, tedy i poptávka po krmení. Bohužel kvůli nižšímu tlaku na produkci z TTP a snížené péči o ně v minulých letech jsou travní porosty náchylnější na výkyvy počasí. To se projevilo v loňském suchém roce, kdy kvůli malým výnosům a stabilní poptávce u nás i sousedních státech byl nedostatek krmení a výrazně rostla jeho cena. 

Přitom stejně jako u jiných hospodářských plodin je jedním ze snadných kroků ke stabilizaci výnosu travních porostů nebo vojtěšek korekce pH. Nízké pH je u luk častějším problémem než u orné půdy, proto je vápnění ideálním prvním krokem při optimalizaci výnosu. Zásadní vliv má pH půdy i na kvalitu píce. Kvalitní druhy píce mají celkem striktní nároky na pH a zároveň pro půdu a udržení humusu je zásadní udržení pH nad 5. Mimo to, optimální obsah pH v základním krmivu je předpokladem pro redukci metabolických onemocnění vycházejících z nedostatku vápníku, jako je např. mléčná horečka.

Zásadní výhoda AktiCalc IV. generace při aplikaci na louky a pastviny je možnost aplikace vlastním rozmetadlem, rychlé zvýšení pH a tedy i zvýšení výnosu již v aktuální sezoně a možnost aplikace na povrch bez zapravení. Zároveň na velkých souvislých plochách s často silně heterogenními půdními poměry je vhodnou strategií vápnění specifické pro dílčí plochy, což je s granuláty možné. 

Čím vápnit? 

Výhodou kvalitních granulátů je vysoký obsah vápníku, vysoká reaktivita a rychlost účinku s optimalizací pH již několik měsíců po aplikaci. Stačí tedy výrazně nižší dávky, které je možné v optimálním termínu aplikovat běžnými rozmetadly s nižší náchylností na povětrnostní podmínky a úlet v porovnání s běžně využívaným vápencem. 

Inovativní vápenec AktiCalc IV. Generation s 98 % granulovaného křídového vápence se 100% reaktivitou splňuje tyto parametry bezezbytku. Zároveň neobsahuje příměsi lepidel ani slinovadla, proto se velmi dobře rozpouští a je vhodný i pro ekologické zemědělství (certifikát KEZ) a mimo ornou půdu je velice vhodný i pro louky a pastviny. Díky reaktivnosti, snadné aplikaci, rychlosti účinku je AktiCalc IV. Generation optimální variantou jak rychle a snadno upravit půdní podmínky, a tím zvýšit výnos a kvalitu produkce.

 

Máte dotazy? Ozvěte se mi!

Ing. Martin Bohuněk, MBA, produktový manažer