BioAktiv CZ

Zdravý a silný porost díky efektivitě ve výživě

Využijte efektivně hnojiva a přípravky na ochranu rostlin pro zdravý a silný porost

Zpřístupnění živin z půdy

Legislativa postupně omezuje maximální dávky N hnojiv, tzv. N bilance a pro ekonomiku každého podniku bude zásadní otázka maximálního využití dusíku, fosforu a síry z pevných hnojiv a půdy. BioAktiv CZ nabízí vlastní technologii, díky které můžete dosáhnout stejných nákladů a udržet výnos i navzdory snížené dávce dusíku. Základem je zvýšit využití minerálních i organických hnojiv. A jak toho docílit? Díky aplikaci PlantAktivu pro rostliny a dalších přípravků, které s ním působí synergicky.

Vápnění vápencem s vysokou reaktivitou

Granuláty AktiCalc IV. generace a AktiCalc SuperMagnes zvýší pH efektivně, snadno a rychle. Díky až 100% reaktivitě, mikromletí a inovativnímu procesu granulace našich hnojiv dosáhnete rychlého zvýšení pH. Při aplikaci našich hnojiv na povrch zvyšujeme pH přirozeně v profilu 0–25 cm, kde se pohybují živiny z minerálních hnojiv a tím se zefektivní jejich příjem.

Dodání dobře využitelné síry s postupným uvolňováním

Síra je nepostradatelnou součástí fyziologických procesů plodin a z bádání vyplývá, že často pozorujeme její zásadní deficit. Bez dodávání síry dnes nelze efektivně hospodařit. Jak ale předejít tomu, aby se dodaná síra nevyplavila s prvním deštěm, čímž se stává nedostupnou v době potřeby? Přicházíme s inovativním přístupem přihnojení porostů, který se jmenuje AktiSoil S a síru dodává postupně až 70 dní po aplikaci!

Maximální biologická aktivace půdy

PlantAktiv pro rostliny navyšuje mikrobiální činnost v půdě a zpřístupňuje živiny díky jejich přeměně z nepřijatelných forem (P, N a další). Uvolňuje živiny z organických forem, hlavně v případě N. Také zásadně podporuje půdní mikroflory a mikrofauny.

Navýšení využitelnosti živin z minerálních hnojiv

Cílené vápnění a PlantAktiv dokáží zvýšit příjem živin rostlinou o 10 – 30 %. Aplikace přípravku PlantAktiv vede prokazatelně k dlouhodobému zvyšování kvality půdy a také ke zlepšení její schopnosti hospodařit s vodou již po první aplikaci. V pokusech Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích je retence vody vyšší až o 14 %.

Aplikace přípravku PlantAktiv pro rostliny má pozitivní vliv na management vody v půdě

Jak v krátkých (týdny) tak dlouhých (roky) časových řadách bylo pozorováno, že aplikace přípravku PlantAktiv pro rostliny vedla ke zvýšení biologické aktivity půdy (zvýšená intenzita metabolických projevů půdní bioty). Lze indikovat, že zvýšení aktivity půdních mikroorganizmů je spojeno s intenzivnějším rozkladem (mineralizací) půdní organické hmoty, což lze v souvislostech interpretovat jako zvyšování kvality půdy, respektive zlepšení její schopnosti hospodařit s vodou.

Z dat lze dovozovat, že jednorázová aplikace zvýšila vodní retenci půdy na 4 roky přibližně o 9 %. Lepších výsledků je možno dosáhnout opakovanou aplikací přípravku – při opakování po 2 letech došlo ke zvýšení vodní retence půdy o 14 %. Předpokladem dlouhodobého účinku je samozřejmě aplikace organického hnojení dle zásad správné zemědělské praxe, zejména zajištění odpovídajících vstupů organické hmoty, která slouží jako substrát pro tvorbu půdní organické hmoty.

V návaznosti na výše uvedené se lze vyjádřit, že aplikace přípravku PlantAktiv pro rostliny má prokazatelně pozitivní vliv na management vody v půdě, zejména co do její retence.

Znalecký posudek

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Ústav znalectví a oceňování

Nízké dávky a vysoký účinek

Ekonomická stabilita

AktiFer Grow cílí na silný, zdravý a optimálně vyživený porost v jednom vstupu, a proto snadno vytvoříte solidní strukturu porostu na jaro s vyšším výnosovým potenciálem. Zajistíte tím odolnost vůči výkyvům počasí. Díky tomu budete vždy připraveni na ten horší scénař. Synergie kroků a navyšování využitelnosti dusíku také zefektivní vaše výdaje.

Vše v jednom vstupu

AktiFer Grow je hnojivo s cíleně nízkým pH a zároveň obsahuje dostatek boru, proto můžete přidat pyrethroid bez rizika snížení jeho účinnosti, což je důležité vzhledem k současným problémům s podzimní ochranou. PlantAktiv pro rostliny je mísitelný s herbicidem. Suspenze navíc zajišťuje vysokou koncentraci, a proto dostačuje dávkování 2l / ha.

Viditelný efekt

Efekt aplikace AktiFeru Grow a PlantAktivu pro rostliny je viditelný na první pohled ve vitalitě porostu a síle kořenového systému. Navíc obsahuje prolin a epin, což razantně zvyšuje odolnost vůči stresu. Aplikace
AktiFeru Grow s PlantAktivem pro rostliny maximalizuje účinek listových aplikací. Tím urychlíte vzcházení rostlin a rozvoj kořene a kořenového krčku.

Chcete se dozvědět víc? Stáhněte si naše brožury.