Slovník pojmů

Nitrifikace

Nitrifikace je klíčovým procesem přeměny živin v půdě. Dochází při ní k přeměně dusíku na pro rostliny lépe přijatelnou nitrátovou formu. Na tento proces mají velký vliv vnější podmínky, jako jsou teplota, obsah vody i kyslíku v půdě. PlantAktiv pro rostliny zvyšuje obsah kyslíku v půdě a tím i aktivitu aerobních mikroorganismů, což podporuje přeměnu živin na dobře přijatelné formy pro rostliny a tím zvyšuje využitelnost minerálních a organických hnojiv.

Mineralizace

Mineralizace je proces rozkladu organických látek. Z organických vazeb se uvolňují živiny, které mohou rostliny využít. Dochází k uvolňování živinných prvků, jako jsou dusík, fosfor, síra aj. v minerální formě, které jsou částečně přijatelné pro rostliny, nebo se dále přeměňují na lépe přijatelné formy. Podpůrný rostlinný přípravek PlantAktiv aktivuje a pomáhá k množení aerobních bakterií, které zajišťují proces mineralizace. Tím se zlepšuje rozklad posklizňových zbytků, využití organických hnojiv a humifikace, tedy tvorba humusu v půdě, pro kterou je proces mineralizace nepostradatelný.

Elementární síra

Síra je důležitou součástí metabolismu rostliny, je stavebním prvkem esenciálních aminokyselin, součástí bílkovin a je zásadní pro metabolismus dusíku v rostlinách. Elementární forma je ideální pro aplikaci přes list. Má výrazný fungistatický efekt, výbornou přilnavost, tedy odolnost smyvu, dobře postupně zásobuje rostliny sírou, díky postupné přeměně na povrchu i uvnitř listu rostliny, což je výhoda proti foliární aplikaci síranu. Při smytí elementární síry na půdu je dobře přijatelná přes kořeny a hrozí zde menší riziko jejího vyplavování kvůli její postupné přeměně. Elementární síru obsahuje přípravek AktiFer Element S-800, vysoce koncentrované listové hnojivo.

pH postřikové jíchy

pH postřikové jíchy je zásadní faktor účinnosti pesticidů. Rozhoduje o rychlosti rozkladu účinných látek herbicidu, fungicidu a insekticidu. Každý pesticid má optimální pH, při kterém je jeho účinnost maximální. Tyto přípravky se v praxi míchají v postřikovači s vodou, která má pH zpravidla jiné, než je optimum. To způsobuje, že se pesticidy rozkládají až 40× rychleji, což výrazně zkracuje a snižuje jejich účinnost. Přípravek Akti pH upravuje pH postřikové jíchy do neutrální nebo kyselé reakce podle optima daného pesticidu. Tím výrazně zlepšuje účinek pesticidní ochrany.

Vápnění

Vápnění je zásadní pro přijatelnost živin a strukturu půdy. V zemědělství je vápník důležitý i jako živina, pro vodní režim a působí v půdě i fytosanitárně. Z živin je nejdůležitější pro přijatelnost fosforu.

Pro rychlou a snadnou úpravu pH můžeme v praxi využít vápenaté hnojivo AktiClalc – granulovaný vápenec IV. generace. Díky 100% reaktivitě, 98% obsahu CaCO3 a výborné rozpustnosti dosáhneme při aplikaci na povrch rychlé optimalizace pHve vrstvě 0-25 cm, kde je dobrá přijatelnost živin nejdůležitější. Vápenec je možné, díky granulaci a nižší prašnosti, snadno aplikovat běžnými rozmetadly i za méně vhodných povětrnostních podmínek.

Konverze krmiva

Konverze krmiva je důležitým ukazatelem při výkrmu hospodářských zvířat. Je to poměr kilogramů krmiva, které zvíře spotřebuje na 1 kilogram přírůstku živé váhy zvířete. Cílem je, aby tento ukazatel byl co nejnižší.