Project Description

Racionální a zisková výživa rostlin

V minulém článku v Zemědělci č. 32 jsme se věnovali porostům od zakládání přes vzcházení. Podzim je momentálně v plném proudu, můžeme se proto soustředit na to, jak porosty v dalším průběhu udržet v pohodě a do zimy dovést v ideálním stavu. Důraz budeme klást hlavně na ochranu a optimální výživu pro různé podmínky – optimální i komplikovanější průběh podzimu. BioAktiv CZ se výživě intenzivně věnuje již od roku 2011 a zaměřuje se na sledování inovativních technologií v zemědělství a jejich uplatnění v praxi.

Podzimní aplikace je velice důležitá pro podporu rostlin před zimou Foto archiv firmy
Pro podzim 2019 máme rozší- řenou nabídku produktů, aby- chom uspokojili maximum po- třeb našich partnerů.

Základní výživa a ochrana

Při správném založení porostu je na řadě vyvážená minerální výživa s dostatkem dodaných, a hlavně pro rostlinu dobře přija- telných forem živin. Důležitá je i tvorba solidního kořene. Post-
emergentní aplikace PlantAktivu pro rostliny podporuje intenzivní zakořenění a zpřístupňuje rostli- námN,PaSzminerálníchaor- ganických hnojiv, včetně poskliz- ňových zbytků. Tím dosáhneme lepšího využití minerálních hno- jiv, silného porostu schopného dobře přezimovat a vytvoříme hustý kořenový systém vhodný pro dobrý příjem živin během intenzivního jarního přihnojová-
ní. A to vše díky podpoře aerob- ních procesů v půdě, takže záro- veň podporujeme i rozklad po- sklizňových zbytků a hnoje a na- pomáháme lepší tvorbě humusu. PlantAktiv je proto vhodný i do systémů s vyšším zastoupením organických hnojiv.

U řepek aplikace PlantAktivu pomáhá již od vzcházení poros- tu, není tedy potřeba čekat s pod- porou na listovou plochu, a řep-
ky tak mohou mimo jiné urůst škůdcům i nepříznivým podmín- kám v počátku růstu. U pšenic a ječmenů je hlavní přínos v lepší tvorbě podzimních odnoží, které jsou z jara odolnější, a tvorbě hustšího kořenového systému. Podzimní aplikace pšenic je vhodná hlavně pro ranější a včas seté odrůdy, u pozdějších výsevů je možné volit jarní aplikaci.

Porosty, které se podařilo dob- ře založit, je potřeba do zimy ješ- tě efektivně uchránit před škůdci a chorobami. Pro maximální účinnost insekticidů a herbicidů je nutné hlídat si podmínky při aplikacích a zejména jde o po- větrnostní podmínky a pH vo- dy, kterou v postřiku používá- me. Všeobecně je chemie účin- nější při nižším pH, je proto dobré vodu před použitím oky- selit. Pro tento účel lze využít Akti pH listové hnojivo s fosfo- rem, které má velice nízké pH a zároveň obsahuje na podzim ceněný fosfor.

Listová výživa

U solidních porostů je dalším krokem listová výživa, která směřuje k optimálnímu stavu rostlin před zimou. Pro tyto účely je ideální aplikace AktiFer Grow. V jednom vstupu dodá- me všechny na podzim klíčové

Aplikace ozimé řepky na podzim, rostliny lépe přezimují a dokážou využít jarní regenerační přihnojení Foto archiv firmy
živiny (N, P, B a Mn) a zároveň rostlině poskytneme stimulační mix aminokyselin a hormonů. Ten je zásadní hlavně pro pře- konání stresových podmínek na podzim i v zimě a podporu pří- jmu živin.

U horších porostů je potřeba podpořit hlavně intenzivní růst biomasy, aby měly rostliny šanci přezimovat. Proto aplikujeme u řepek PlantAktiv (1 kg/ha) pro ‘nakopnutí porostu‘ a po vytvo- ření listové plochy 15 kg močovi- ny s 0,6 l AktiFer SuperPhos +
Cu s vysokým obsahem fosforu jako rychlou energii a podporu růstu. U pozdějších výsevů pše- nic vyčkáme na jarní aplikaci do odnožujících porostů. Pro kon- krétní doporučení neváhejte kontaktovat naše odborné po- radce ve vašem regionu. Svého poradce i více informací nalezne- te na webových stránkách spo- lečnosti.

Ing. Martin Bohuněk

produktový manager BioAktiv CZ s. r. o.