Project Description

Rychlá úprava pH na orné půdě i TTP
Zemědělské půdy v ČR jsou z hlediska pH velice problematické. Nízké pH půd se na
produkčních plochách projevuje čím dál výrazněji ve snížení výnosů i menší využitelnosti
minerálních hnojiv, což je umocněno i extrémnějším průběhem počasí v posledních letech.
Následky můžeme pozorovat v kolísavých výnosech hospodářských plodin či silném
nedostatku krmení pro hospodářská zvířata. Problém je ale naštěstí možné i snadno řešit,
pokud chceme.

Proč vápnit?
Vápněním hlavně zvýšíme přijatelnost živin, výnos a snížíme náchylnost rostlin ke stresům.
Zvýšení obsahu vápníku v půdě je totiž zásadní pro správný růst a vývoj rostliny a pro dobrý
zdravotní stav půdy. Ovlivňuje dostupnost dalších živin pro rostliny, zlepšuje půdní strukturu,
fyzikální vlastnosti půdy, zakořenění rostlin a biologickou aktivitu půdy. Podporuje tvorbu
humusu a biologickou fixaci dusíku hlízkovými bakteriemi. Zároveň je vápnění
nepostradatelnou součástí péče o rostliny, protože způsobuje snížení přijatelnosti toxických
prvků rostlinou (kadmia, hliníku a dalších).

Vápnění je základ výživy.
Z hlediska výživy je úprava pH a vápenaté hnojení základ. Teprve poté je možné investovat
do dusíkatých a NPK hnojiv tak, aby tyto investice měly žádaný efekt. Při pravidelném
používání granulovaného vápence Polcalc III. Generation se 100% reaktivitou a 98%
obsahem CaCO 3 dokážete docílit nejen udržení, ale také zvýšení pH půdy na požadovanou
úroveň, a to i v horní části půdního profilu, který je zásadní pro příjem živin rostlinami.
Zefektivňuje se tak využití dusíkatých a NPK hnojiv, do kterých jdou z hlediska výživy
nejvyšší investice. Zároveň je dosaženo ideálního prostředí pro růst hospodářských plodin.
Tak lze dosáhnout lepší rentability a vyšších výnosů. Doporučené dávkování je od 200 do
1000 kg/ha a aplikace je možná pomocí většiny rozmetadel minerálních hnojiv, jak před
setím, tak i do vzešlých porostů. Proto je Polcalc ideální i pro louky a pastviny

Jak zvýšit výnos krmiv z TTP?
Louky a pastviny zaujímají v ČR téměř 25 % zemědělské půdy a jejich kvalitu z velké části
určuje intenzita hospodaření, tedy i poptávka po krmení. Bohužel díky nižšímu tlaku na
produkci z TTP a snížené péči o ně v minulých letech jsou travní porosty náchylnější na
výkyvy počasí. To se projevilo v loňském suchém roce, kdy kvůli malým výnosům a stabilní
poptávce u nás i sousedních státech byl nedostatek krmení a výrazně rostla jeho cena.
Přitom stejně jako u jiných hospodářských plodin je jedním ze snadných kroků ke stabilizaci
výnosu travních porostů nebo vojtěšek korekce pH. Nízké pH je u luk častějším problémem
než u orné půdy, proto je vápnění ideálním prvním krokem při optimalizaci výnosu. Zásadní
vliv má pH půdy i na kvalitu píce. Kvalitní druhy píce mají celkem striktní nároky na pH a

zároveň pro půdu a udržení humusu je zásadní udržení pH nad 5. Mimo to, optimální obsah
pH v základním krmivu je předpokladem pro redukci metabolických onemocnění
vycházejících z nedostatku vápníku, jako je např. mléčná horečka.
Zásadní výhoda Polcalc III. Generation při aplikaci na louky a pastviny je možnost aplikace
vlastním rozmetadlem, rychlé zvýšení pH a tedy i zvýšení výnosu již v aktuální sezoně a
možnost aplikace na povrch bez zapravení. Zároveň na velkých souvislých plochách s často
silně heterogenními půdními poměry je vhodnou strategií vápnění specifické pro dílčí plochy,
což je s granuláty možné.

Čím vápnit?
Výhodou kvalitních granulátů je vysoký obsah vápníku, vysoká reaktivita a rychlost účinku s
optimalizací pH již několik měsíců po aplikaci. Stačí tedy výrazně nižší dávky, které je
možné v optimálním termínu aplikovat běžnými rozmetadly s nižší náchylností na
povětrnostní podmínky a úlet v porovnání s běžně využívaným vápencem.
Inovativní vápenec POLCALC III. Generation s 98 % granulovaného křídového vápence se
100% reaktivitou splňuje tyto parametry bezezbytku. Zároveň neobsahuje příměsi lepidel ani
slinovadla, proto se velmi dobře rozpouští a je vhodný i pro ekologické zemědělství (certifikát
KEZ) a mimo ornou půdu je velice vhodný i pro louky a pastviny. Díky reaktivnosti, snadné
aplikaci, rychlosti účinku je Polcalc III. Generation optimální variantou jak rychle a snadno
upravit půdní podmínky, a tím zvýšit výnos a kvalitu produkce.