Project Description

ROZHODNUTÍ

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, se sídlem Hroznová 2, 656 06 Brno, Sekcezemědělských vstupů, Oddělení krmiv, Praha (dále jen „ÚKZÚZ“), jako věcně příslušný správní orgán na úseku krmiv ve smyslu ust. § 2 odst. 1 písm.b) zákona č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ust. § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle čl. 9 odst. 2 písm. b) a čl. 10 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 183/2005 (dále jen „nařízení č.183/2005“) a § 4 odst. 7 a § 5 odst. 7 zákona č.91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o krmivech“),

rozhodl

o provedení následující změny údajů v rozhodnutí o schválení / registraci provozů – obchodní společnosti BioAktiv CZ s.r.o., Bořivojova 878/35, Praha 3, Žižkov, 130 00, IČ: 24845957,zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 179821 (dále jen „účastník řízení“),

ta k to :

rozhodnutí o registraci vydané pod sp.zn.:/č.j.: 4506-2/ORKK/UKZUZ/2011 se mění tak, že výrok po provedené změně zní:

níže uvedený(é) provoz(y) se
s c h v a l u j e (í) / r e g i s t r u j e (í)

1. registrační číslo provozu: CZ 800983-01
adresa provozu: Skladový areál firmy Geis CZ, s.r.o. , Hraniční 2253, České Budějovice, 370 06

Druh činnosti: u v á d ě n í d o o b ě h u

Registrované činnosti:

Krmné směsi – druhy zvířat neurčené k produkci potravin – zvířata v zájmovém chovu Krmné směsi – druhy zvířat určené k produkci potravin – všechny druhy
Krmné suroviny – minerální látky

2. schvalovací identifikační číslo provozu: αCZ 800983-02
adresa provozu: BioAktiv CZ s.r.o., Bořivojova 878/35, Praha 3, Žižkov, 130 00

Druh činnosti: u v á d ě n í d o o b ě h u

Schvalované činnosti:

Premixy

Registrované činnosti:

Krmné směsi – druhy zvířat neurčené k produkci potravin – zvířata v zájmovém chovu Krmné směsi – druhy zvířat určené k produkci potravin – všechny druhy
Krmné suroviny – minerální látky

Odůvodnění:

Účastník řízení podal žádost o změnu údajů uvedených ve vydaném rozhodnutí o registraci, která došla ÚKZÚZ dne 2.3.2018. Oznámené změny jsou v souladu s § 4 a § 5 zákona o krmivech a vsouladu s požadavky nařízení č. 183/2005.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvuzemědělství prostřednictvím Sekce zemědělských vstupů, Oddělení krmiv, ÚKZÚZ, ZaOpravnou 4, 150 06 Praha 5-Motol.